• Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal LADEUS WEB BRANDING, SL amb nif B55252894 (en endavant LADEUS), informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per LADEUS, i sota la seva responsabilitat.
 • Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de disseny gràfic i web, allotjament i manteniment web, i organització de congressos.
 • Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En el cas que l’usuari comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta a l’art. 5.4 de la LOPD i de les conseqüències de no haver-li informat.
 • Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.
 • Cessions: LADEUS, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. En aquest sentit, en compliment de la llei 25/2007 de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, s’informa a l’usuari que LADEUS, conservarà les dades de trànsit, requerides per llei, generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, els comunicarà als organismes competents quan es donin les circumstàncies previstes a la llei. De la mateixa manera, per a la prestació dels serveis de registre de dominis, s’informa que  l’ICANN o altre organització registradora competent requereixen la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom del domini registrat, dels contactes administratius, tècnics i de pagament que segons la normativa, han de ser públics i accessibles des del “Whois” dels registradors competents. En aquest sentit el titular del nom de domini autoritza l’esmentada publicació de dades i en el cas que el client no sigui el titular, s’obliga a recollir d’aquest l’autorització per transmetre i publicar aquestes dades.
 • Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a LADEUS, amb domicili a C/ Trav. dels Jardins, 17. Oficina 6, 17310 Lloret de Mar, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència o a l’adreça de correu electrònic info@ladeus.com
 • Cookies: LADEUS, pot utilitzar cookies per gestionar la navegació per la seva plana web. L’usuari autoritza expressament la seva utilització per a la finalitat anterior. Així mateix, l’usuari pot configurar el seu navegador per a que l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la seva utilització. Aquest fet pot provocar restriccions en les prestacions de navegació del lloc web de LADEUS. Més informació sobre la nostra política de cookies clica aquí.
 • Tractament de dades per compte de tercers: En aquells casos en que LADEUS, hagi d’accedir i/o tractar dades de caràcter personal de les que són responsables els seus clients, per a l’adequada prestació dels serveis contractats, ho farà en qualitat d’encarregat del tractament de conformitat amb el que s’estableix a l’article 12 de la LOPD i concordants del Reglament 1720/2007, del 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD). En aquests casos l’accés i/o tractament de les dades personals es realitzarà d’acord amb els següents termes:

 

  • LADEUS únicament procedirà al tractament de les dades seguint les instruccions del client sense que pugui tractar-les amb una finalitat diferent de les que són objecte els serveis contractats, o de qualsevol altra forma que suposi un incompliment de les instruccions expresses que el client li proporcioni.
  • LADEUS es compromet a no revelar, transferir, cedir o d’altra forma comunicar els fitxers o dades en ells continguts, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper, etc, a cap altre persona física o jurídica ni tan sols per a la seva conservació, sense previ consentiment del client.
  • El client autoritza a LADEUS, en qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis de hosting i manteniment web, en aquells casos en que sigui necessari, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal. El client podrà adreçar-se a LADEUS en qualsevol moment per conèixer les dades identificatives de les entitats subcontractades que, en tot cas, actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades, amb els termes previstos en els serveis contractats i prèvia formalització amb LADEUS d’un contracte d’accés a dades per a la prestació de serveis en els termes previstos als articles 12 de la LOPD i 20 del RDLOP. Les entitats subcontractades es detallen en el punt 9 d’aquestes polítiques.
  • LADEUS, en compliment de l’article 10 de la LOPD s’obliga a mantenir el secret professional respecte de les dades de caràcter personal a les que hagi d’accedir i/o tractar amb la finalitat de complir amb els serveis contractats, tant durant com amb posterioritat a la finalització dels serveis. LADEUS només podrà permetre l’accés a les dades a aquells empleats, expressament autoritzats, que tinguin la necessitat de conèixer-les per a la prestació dels serveis contractats i que estaran vinculats pel deure de secret i seran informats respecte de les seves obligacions i de les infraccions establertes per la legislació vigent en la matèria.
  • LADEUS garanteix com a mínim, per a tots els seus tractaments i/o accessos a dades de caràcter personal, l’adopció de les mesures de seguretat de nivell bàsic indicades en el Títol VIII del RDLOP, així com qualsevol altres que li fossin imposades, d’índole tècnica i organitzatives, necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Serà obligació del client indicar expressament a LADEUS la necessitat d’adoptar mesures de seguretat mig i/o alt en el tractament de les dades de caràcter personal de les que el client n’és el responsable.
  • LADEUS garanteix que una vegada realitzada la prestació contractual, retornarà o destruirà les dades de caràcter personal, així com els suports físics que emmagatzemin dades personals, al client. No obstant, aquelles dades en les que la seva conservació resulti necessària per a la satisfacció d’obligacions legals, es bloquejaran durant el període que procedeixi i es suprimiran una vegada finalitzat el termini corresponent.
  • En el cas que LADEUS destini les dades a altres finalitats, els comuniqui o els utilitzi incomplint les condicions dels serveis contractats, serà considerat responsable del tractament, responent de les infraccions en que hagués incorregut personalment.
  • El client garanteix a LADEUS que les dades de caràcter personal han estat obtingudes observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal. LADEUS no es fa responsable de l’incompliment, per part del client, de les obligacions derivades de la LOPD i normativa vigent en la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació comercial amb LADEUS.