Pàgina web per a hotel de Lloret de Mar

Pàgina web que ofereix informació a l'usuari i gestiona les reserves i ofertes de l'hotel. El disseny mostra la qualitat, tranquil·litat i servei de l'allotjament. Per assegurar la qualitat de les imatges, l'equip de producció audiovisual de Ladeus va realitzar totes les fotografies relacionades amb l'hotel i el seu entorn.

La composició de la pàgina reflecteix la qualitat i bellesa de l'establiment d'una manera molt visual sense sacrificar funcionalitats, amb una usabilitat pensada per facilitar i potenciar les reserves i ofertes des de dispositius mòbils.

Veure lloc web